ارسال به شرکت پارسیان

تندیس کنفرانس علمی مدیریت

تندیس کنفرانس علمی مدیریت استراتژیک گسترش اقتصاد جهانی

استانبول - شهریور 1393

Aug 2014

Turkey - Istanbul

زمان انتشار: (8 سال قبل)