ارسال به شرکت پارسیان

گواهینامه مدیریت از آکادمی هاروارد - از انگلستان

کنفرانس علمی مدیریت استراتژیک ، گسترش اقتصاد جهانی

زمان انتشار: (8 سال قبل)